PDI & Biên Bản bàn giao xe

Bộ phận PDI sẽ kiểm tra và test các chức năng lần cuối trước khi giao xe

Biên bản bàn giao xe ô tô sẽ phải đáp ứng đầy đủ các thông tin như:

  • Thông tin của 2 bên bàn giao và bên nhận
  • Thông tin, tình trạng hiện tại của xe
  • Thời gian, địa điểm cụ thể lúc bàn giao
  • Các trang bị theo xe nếu có
  • Bộ hồ sơ xe
  • Chữ ký của 2 bên bàn giao và bên nhận
This entry was Đăng tại . Bookmark the permalink.